Članci arhiva

Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kali održat će se  u ponedjeljak, 20. srpnja godine u 13:00 sati u općinskoj vijećnici u Kalima, uz poštivanje mjera fizičkog razmaka između građana i drugih protuepidemijskih mjera. Izradu Plana potpisuje projektant Željko Predovan iz zadarske tvrtke BLOCK-PROJEKT d.o.o.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena Prostornog plana započela je 14. srpnja i traje 30 dana, odnosno do 14. kolovoza. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana je izložen na javni uvid u općinskoj vijećnici svakog radnog dana od 8:00 sati do 14:00 sati. Prijedlog Plana je objavljen i na web stranici Općine Kali.

Izmjene i dopune PPUO Kali odnose se na slijedeće:

(a) dopuna uvjeta za građenje u građevinskom području naselja i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja radi jasnije i kvalitetnije provedbe Plana i uklanjanja nelogičnosti i grešaka koje utječu na provedbu Plana. Potrebno je ažurirati i nazive te navode koji su se promijenili od donošenja zadnjih izmjena i dopuna Plana

(b) dopuna uvjeta za građenje građevina gospodarske namjene u građevinskom području naselja,

(c) mogućnost građenja i uređenje zemljišta izvan građevinskih područja (prijavljena obiteljska gospodarstva, građevine za koje se ne formira građevinsko područje, zahvati u prostoru i slično),

(d) provjera i ispravak granica lučkih područja,

(e) dopuna uvjeta za građenje infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika, gospodarenje otpadom i drugo),

(f) usklađenje s izmjenama i dopunama prostornog plana Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" br 15/14 ),

(g) usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju, a posebno u odnosu na članak 201. istog. Članak 201 obvezuje jedinice lokalne samouprave da dopune prostorne planove uređenja općina na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirana za urbanu preobrazbu (što uključuje revidiranje obveze izrade urbanističkih planova uređenja),

(h) usklađenje Plana s posebnim propisima a koji se odnose na zaštitu prirode, zaštitu kulturne baštine, zaštitu i spašavanje i drugo.

Za prostor unutar administrativnih granica općine Kali na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Kali (“Službeni glasnik Općine Kali" br. 01/03, 04/06, 04/10, i 11/14 – pročišćeni tekst), koji definira način i uvjete uređenja prostora.

Tijekom primjena važećeg Plana uočeni su nedostaci u određivanju uvjeta provedbe pojedinih zahvata u prostoru, kao i u uporabi pojedinih prostornih cjelina. Temeljem toga ocjenjeno je da određenim postavkama važećeg Plana nije omogućeno optimalno korištenje postojećih potencijala prostora, te je potrebna izmjena i dopuna Plana, kako bi se ispravili uočeni nedostaci, a planske postavke uskladile s potrebama i na taj način osigurala kvalitetnija podloga i poticaj razvoja.

Izrada Plana povjerena je poduzeću “BLOCK-PROJEKT” d.o.o., Zadar.

Plan je dovršen za javnu raspravu tijekom lipnja 2020. godine. Tijekom javne rasprave mogu se uputiti primjedbe na gore navedene predložene izmjene. Ovim izmjenama neće se prihvaćati zahtjevi za povećanje građevinskog područja, iz razloga što nisu zadovoljeni zakonski uvjeti po kojima se isto može i razmatrati. Primjedbe i prijedlozi na izmijenjene dijelove Plana mogu se upisati u knjizi primjedbi izložena uz prijedlog plana ili se mogu dostaviti pisanim podneskom na Općinu Kali.