Članci arhiva

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju za 2016. godinu za 30 hrvatskih gradova i općina. Za razliku od gradova koji su bili nešto bolji, općine su uglavnom dobile uvjetna mišljenja državne revizije, pa tako i otočne općine Kali i Sali.

Jedanaest općina od ukupno četrnaest obuhvaćenih revizijom dobilo je tako uvjetno mišljenje: Gornja Stubica, Ivanska, Kali, Koprivnički Ivanec, Nedelišće, Petrovsko, Plitvička Jezera, Sali, Šenkovec, Tuhelj i Župa Dubrovačka.

Za općine je izdano tek jedno bezuvjetno mišljenje, za Sveti Križ Začretje, pošto revizijom za 2016. u toj općini utvrđene nepravilnosti i propusti nisu značajne.

"Za općine Donji Andrijevci i Škabrnja izrazili smo nepovoljno mišljenje jer smo utvrdili niz značajnih nepravilnosti", kazala je pomoćnica glavnog državnog revizora Biserka Čoh Mikulec.

Sva izvješća, dostavljena su Hrvatskom saboru i Državnom odvjetništvu te su objavljena na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju, uz napomenu da je uz nepovoljna mišljenja za općine Škabrnja i Donji Andrijevci DORH-u dostavljena i sva dokumentacija o nepravilnostima.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE KALI ZA 2016.

Postupci revizije za Općinu Kali provedeni su od 2. veljače do 14. srpnja 2017. Općina je prihvatila navode iz Nalaza te u očitovanju navela da će postupati u skladu s danim nalozima Državnog ureda za reviziju.

MIŠLJENJE

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Općine Kali za 2016. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je uvjetno mišljenje.

Sljedeće činjenice utjecale su na izražavanje uvjetnog mišljenja:

- revizijom obavljenom za 2009., utvrđene nepravilnosti koje se odnose na neusklađenost sredstva planiranih programom održavanja komunalne infrastrukture s planiranim sredstvima u proračunu i neobavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u skladu s propisima o komunalnom gospodarstvu, nisu otklonjene odnosno ponovljene su u 2016. (točka 1. Nalaza)

- u financijskim izvještajima je stanje novčanih sredstava iskazano u većem iznosu za 901.915,00 kn od stanja na računu Općine; udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava u suvlasništvu Općine u iznosu 4.086.319,00 kn i potraživanja u iznosu 324.585,00 kn nisu iskazani u financijskim izvještajima; Pojedina potraživanja iskazana u Bilanci razlikuju se od potraživanja evidentirana u glavnoj knjizi (točka 2. Nalaza)

- komunalnu djelatnost koja se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, za koje su rashodi ostvareni u iznosu 674.831,00 kn, trebalo je obavljati komunalno društvo u vlasništvu Općine, a obavljale su je druge pravne osobe;

Udrugama iz područja kulture i sporta preneseno je 124.700,00 kn, a kriteriji i mjerila za dodjelu donacija te kontrola namjenskog korištenja sredstava nisu propisani niti je Općina kontrolirala korištenje sredstava. (točka 4. Nalaza)

 

Općina obuhvaća jedno naselje s 1 638 stanovnika. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Općina ima sedam zaposlenika. Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna tijekom 2016. je bio načelnik Duško Vidov.

Prihodi i primici ostvareni su u iznosu 8.052.077,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu 8.144.165,00 kn. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima tekuće godine iznosi 92.088,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 7.254,00 kn te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 84.834,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji prihodi i primici su od poreza u iznosu 3.688.934,00 kn ili 45,8 %, upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu 1.688.580,00 kn ili 21,0 % te pomoći u iznosu 1.226.052,00 kn ili 15,2 % ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi i primici koji imaju propisanu namjenu odnose se na prihode od pomoći, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, katastarske izmjere, boravišne pristojbe, vodnog doprinosa, donacija, prodaje nefinancijske imovine (građevinskog zemljišta) te primitke od zaduživanja.

Ostvareni su u 3.676.151,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima i primicima iznosi 45,7 %. Potraživanja su koncem 2016. iskazana u iznosu 2.450.121,00 kn i u odnosu na početak godine veća su za 518.538,00 kn ili 26,8 %. Dospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 1.431.561,00 kn. Obveze koncem godine iznose 2.741.975,00 kn. Dospjele su u iznosu 1.063.403,00 kn. Općina nije davala jamstva ni suglasnosti za zaduživanje.

Prethodnih godina pozajmljivala je proračunska sredstva i zaduživala se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i poslovne banke. Stanje danih zajmova iznosi 1.018.560,00 kn, a odnosi se na zajmove studentima i deponirana sredstva kod poslovne banke radi kreditiranja malog gospodarstva.

Stanje primljenih kredita iznosi 1.730.680,00 kn, a odnosi se na kredit za izgradnju kanalizacije, dogradnju dječjeg vrtića, uređenje javne plaže i kupnju zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta te za korištenje dopuštenog prekoračenja na računu Općine.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci odnose se na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.369.777,00 kn ili 41,4 %, materijalne rashode u iznosu 2.202.024,00 kn ili 27,0 % te rashode za zaposlene u iznosu 872.651,00 kn ili 10,7 %.

Plan nabave je donesen i postupci nabave roba, radova i usluga su obavljeni u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Nepravilnosti utvrđene revizijom za 2009., koje nisu otklonjene, te nepravilnosti i propusti utvrđene revizijom za 2016., koje se odnose na računovodstveno poslovanje i rashode, utjecale su na izražavanje uvjetnog mišljenja.