Članci arhiva

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka OTOK UGLJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz Preka, izdala je 13. studenog 2017. Lokacijsku dozvolu.

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali, 2. skupine.

Zahvat je planiran na na katastarskim česticama u k.o. Kali, Preko, Poljana, Sutomišćica i Lukoran, na otoku Ugljanu u Zadarskoj županiji. Obuhvat zahvata u prostoru je prikazan na situacijskom nacrtu i geodetskim projektima koji su sastavni dio idejnog projekta.

Planirani zahvat obuhvaća gravitacijske kolektore, tlačne cjevovode, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust.