Članci arhiva

Na web stranici Općine Kali objavljen je natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara u Narodnoj knjižnici Kali. Natječaj je objavljen i u Narodnim Novinama broj 110/17 od dana 15.11.2017. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Traži se jedan izvršitelj, a kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

ili

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

Posebni uvjeti:

- znanje dvaju stranih jezika
- računalna i informacijska pismenost
- sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu.
- dosadašnje sudjelovanje i organiziranje rada udruga u kulturi i školstvu.

Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu, datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- preslik osobne iskaznice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno navođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja),
- Potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
- motivacijsko pismo.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Izvršitelj/ica se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju jedne godine uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim za natječaj.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama, na adresu:
NARODNA KNJIŽNICA KALI, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, preporučenom poštom s naznakom: „za javni natječaj: diplomirani knjižničar„

Narodna knjižnica Kali zadržava pravo da u slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja provede prethodnu provjeru kandidata. Ako kandidat ne pristupi toj provjeri smatrati će se da je povukao prijavu za natječaj.

O vremenu održavanja prethodne provjere, kandidati će se obavijestiti putem web stanice Općine Kali (www.opcina-kali.hr).

O rezultatima natječaja kandidati će se obavjestiti u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.