Članci arhiva

Javno izlaganje prijedloga Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Mala Lamjana održat će se u petak 18. svibnja u 14 sati u vijećnici Općinskog doma Kali. Izrađivač plana je Arhitektonski studio "Rene" iz Zadra, a odgovorni voditelj zadarski arhitekt Bogdan Marov.

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa M. Lamjana počeo je 4. svibnja, a završava 4. lipnja ove godine u Općinskom domu Kali do kad zainteresirani mogu pogledati plan i službeno dostaviti pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja (UPU) obalnog pojasa M. Lamjana ili ih upisati u knjigu primjedbi.

Gospodarske građevine
U zoni gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene (neposredno uz plažu) planirana je gradnja pojedinačnog objekta ugostiteljske namjene – restoran sa otvorenom terasom.
Građevine javne i društvene namjene
U Zoni 1 izdvojena je građevna cjelina GRC 3 koja je rezervirana za gradnju građevina i uređenje prostora javne i društvene namjene – kultura (prezentacijski centar)
Unutar „kazete“ moguće je planiranje i gradnja:
 centra za očuvanje tradicijskih obrta, prerade ribe i maslina
 izložbenog prostora (zatvoreni i otvoreni) ribarskih alata, opreme i tradicijske brodogradnje
 prostora za etnografsku zbirku
 objekta za izučavanje i prezentacija lokalne gastronomije (gastro akademija)
Gradnja građevina i uređenje prostora javne i društvene namjene – kultura (prezentacijski centar) moguća je i u građevnoj cjelini GRC 2.

Sportsko – rekreacijska namjena
U zoni sportsko rekreacijske namjene (GRC10) Planom je predviđeno proširenje i uređenje plaže sa mobilnim pratećim sadržajima (prodaja rekvizita za plažu, priprema i usluživanje jednostavnih jela i pića). Uređena plaža biti će nadzirana (čuvana) i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane, uključivo i osobama smanjene pokretljivosti te infrastrukturno i sadržajno opremljena (tuševi, kabine i sanitarni uređaji). Sa morske strane plaža će se propisno označiti i zaštititi plutačama.

Luka otvorena za javni promet u uvali Mala Lamjana za 200 vezova

Od infrastrukturnih građevina najznačajniji zahvati su:

- Izgradnja luke otvorene za javni promet

- Rekonstrukcija obalne prometnice

Luka otvorena za javni promet u uvali Mala Lamjana predviđena je za najviše 200 vezova.

Luka mora se imati osiguran:
 priključak na javne prometnice
 priključak na raspoloživu komunalnu infrastrukturu

Rekonstrukcija obalne prometnice potrebna je iz više razloga:
 rekonstrukcije kolnika
 formiranja dužobalne šetnice /lungo mare/ sa pripadajućom urbanom opremom
 povećanja broja javnih parkirališnih mjesta
 formiranja biciklističke staze

Kao mjera sanacije devastirane obale uz obalnu prometnicu, a radi povećanja površine plaže i podizanja atraktivnosti prostora, planira se kontrolirano i ograničeno nasipanje morske obale duž rekonstruirane obalne prometnice.
Nasipanje je dozvoljeno isključivo radi izvedbe sunčališta i pripadajućih elemenata za ulazak i izlazak iz mora.