Članci arhiva

Zadarska županija objavila je novo nadmetanje za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, luke posebne namjene – sidrišta Poforča, otok Ugljan, Općina Kali. Novo nadmetanje za koncesiju objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 18. svibnja, a traje do zaključno 18. lipnja.

Prethodno nadmetanje za koncesiju na sidrište Poforča iz veljače 2018. poništeno je jer nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije nije preostala nijedna valjana ponuda. Naime, jedina pristigla ponuda nije zadovoljavala sve uvjete koncesije. 

Predviđeno trajanje ugovora o koncesiji je 10 (deset) godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Početna visina stalnog dijela naknade za koncesiju utvrđena je u godišnjem iznosu od 3,50 kuna po metru četvornom zauzetog prostora, odnosno 54.075,00 kuna godišnje za 15.450 m2 morske površine polja predviđenog za 24 plutače.

Detalji koncesije u nastavku (izvor: EOJN NN):

1. OPĆI PODACI

Podaci o davatelju koncesije

Naziv: ZADARSKA ŽUPANIJA
Sjedište: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
Matični broj: 2585588
OIB: 56204655363
Internetska adresa: www.zadarska-zupanija.hr

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
Krešimir Laštro, dipl.iur.
Adresa: Liburnska obala 6/3, 23000 Zadar
Tel: 023/350 353

Dr.sc. Ljiljana Peričin

Adresa: Liburnska obala 6/3, 23000 Zadar
Tel: 023/350 332

Procijenjena vrijednost koncesije

2.181.600,00 kn.

Vrsta koncesije

Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, luke posebne namjene – sidrišta Poforča, otok Ugljan, Općina Kali.

2. PODACI O PREDMETU KONCESIJE
Predmet koncesije

Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje, luke posebne namjene – sidrišta Poforča, otok Ugljan, Općina Kali.

Djelatnost koncesije se obavlja na površini koja je predmet koncesije i sukladno posebnim propisima koji reguliraju područje turizma, pomorskog dobra i pomorskog prometa.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja slijedećih djelatnosti:
• pružanje usluga veza, priveza i odveza plovila,
• usluge plovilima (prikupljanje i odvoz otpada, opskrba, i sl.).

 Opis i specifikacije predmeta koncesije

Ukupna površina koja se daju u koncesiju, položaj sidrišta u prostoru i kapacitet i položaj sidrenih mjesta, označeni su u grafičkom dijelu Idejnog projekta Poforča, otok Ugljan, Općina Kali, broj T.D. A-17044 iz studenoga 2017., kojeg je izradilo trgovačko društvo „Aces“ d.o.o., Zadar, po glavnoj projektantici Ivani Mandić Bukulin, dipl.ing.arh., te stručnom suradniku Mihajlu Maldiniju, inž. pom.prom., s prikazom prijedloga koncesije koja čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u HTRS96 i WGS84 sustavu:

TOČKA KOORDINATE HTRS96 KOORDINATE WGS84
1. 396920.84 4879452.52 44002'52.16'' 15012'49.19''
2. 397177.04 4879236.69 44002'45.29'' 15013'00.85''
3. 397138.39 4879190.80 44002'43.79'' 15012'59.15''
4. 397000.73 4879306.77 44002'47.48'' 15012'52.88''
5. 397020.05 4879329.72 44002'48.23'' 15012'53.73''
6. 396901.51 4879429.58 44002'51.40'' 15012'48.34''

Predviđeno trajanje ugovora o koncesiji

Predviđeno trajanje ugovora o koncesiji je 10 (deset) godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
Podugovaranje i potkoncesija

Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbi članka 68. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17) i 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03,141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) ili prenijeti na treće osobe pravo obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega ili izvođenja određenih radova ili pružanja pojedinih usluga iz ugovora o koncesiji u manjem opsegu sukladno odredbi članka 68. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17) i 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03,141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), uz suglasnost davatelja koncesije.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
3.1.1. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da:
1) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za jedno ili više kaznenih djela, i to kako slijedi:
– Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevara u gospodarskom poslovanju, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovnika, primanje i davanje mita u postupku stečaja, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zavaravajuće oglašivanje, utaja poreza ili carine, izbjegavanje carinskog nadzora, subvencijska prijevara, zlouporaba povlaštenih informacija, zlouporaba tržišta kapitala, neovlaštena uporaba tuđe tvrtke, odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, pranje novca, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenog djela, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba obavljanja državne vlasti, protuzakonito pogodovanje, prijevara, utaja poreza i drugih davanja, terorizam, javno poticanje na terorizam, novačenje za terorizam, obuka za terorizam, terorističko udruženje, novačenje i obuka za terorizam, financiranje terorizma, pranje novca, trgovanje ljudima, trgovanje ljudima i ropstvo
2) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja traženih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije.
Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i potpisuje na OBRASCU 2 ili se izdaje na službenom memorandumu, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u OBRASCU 2.
Obrazac Izjave (OBRAZAC 2) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.
3.1.2. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Ponuditelj mora zadovoljiti ispunjenje obveza plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, što Ponuditelj mora dokazati na odgovarajući način.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
3.1.3. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
3.1.4. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako nije ispunio sve obveze iz drugih koncesija na pomorskom dobru, ako ih ima ili ih je imao;
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.4. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao (OBRAZAC 3), a u slučaju da nije imao koncesija, Izjavu da do sada nije imao zaključen ni jedan Ugovor o koncesiji (OBRAZAC 3A);
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije.
3.1.5. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako mu je oduzeta koncesija iz razloga navedenog u članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 56/16), odnosno ako mu je raskinut ugovor o koncesiji izjavom davatelja koncesije iz kojeg od razloga navedenog u odredbi članka 73. Zakona o koncesijama (NN 69/17);
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.5. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta da ponuditelju do sada nije oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama, odnosno da mu nije raskinut ugovor o koncesiji izjavom davatelja koncesije iz kojeg od razloga navedenog u odredbi članka 73. Zakona o koncesijama (OBRAZAC 4).
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana započinjanja postupka
davanja koncesije.
3.1.6. Davatelj koncesije obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobu, osim ako prethodno nije popravio štetu ili vratio stečeno bez osnove.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. (OBRAZAC 5)
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana započinjanja postupka
davanja koncesije.
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje
postoje li razlozi za isključenje
Davatelj koncesije će isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije:
3.2.1. Davatelj koncesije će isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako je nad njime pokrenut stečajni postupak, odnosno predstečajni postupak ili se nalazi u postupku likvidacije, odnosno da je u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja odgovarajuću Potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti.
Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana započinjanja postupka davanja koncesije.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima, Davatelj koncesije se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o ponuditelju.
Davatelj koncesije može i na drugi odgovarajući način provjeriti istinitost podataka u priloženim dokumentima.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti dokaze koji su navedeni u točkama 3.1. i 3.2.
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj treba Davatelju koncesije pružiti zadovoljavajući dokaz o tome da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju, da raspolaže odgovarajućim financijskim, tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije, te da ima jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije, sukladno traženju iz ove Dokumentacije za nadmetanje.

 Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Svaki ponuditelj mora u postupku davanja koncesije dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja, iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju traži koncesiju, što dokazuje:

• Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka davanja koncesije.

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

 Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

 Ponuditelj dokazuje svoju financijsku sposobnost dostavom sljedećih dokumenata:
a) podatak o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte, ne stariji od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije,
b) podatak o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja), ne stariji od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije,

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost ovog poglavlja.

Novoosnovana društva i obrti, u smislu ove Dokumentacije, su društva i obrti koji su upisani u nadležnom registru i nisu za prethodnu poslovnu godinu ili do dana podnošenja ponude imala poslovne aktivnosti odnosno poslovne događaje, niti su u poslovnim knjigama imala podatke o imovini i obvezama, što se dokazuje Izjavom o neaktivnosti koja se daje sukladno Zakonu o računovodstvu (OBRAZAC 8).
 Jamstva- vrste, sredstva i uvjeti

Ponuditelj dokazuje da ima jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije dostavom sljedećih dokumenata:

 Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude je garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.
Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice.

U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude.

 Jamstva za uredno ispunjenje obveza

a) Pismo namjere poslovne banke u izvornom obliku da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,0% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.
Pismo namjere poslovne banke čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice.
b) Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će prilikom sklapanja ugovora dostaviti 2 (dvije) bjanco zadužnice (isprava sastavljena sukladno članku 215. Ovršnog zakona), na iznos do 100.000,00 (stotisuća) kuna svaka. (OBRAZAC 7)

 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Ponuditelj dokazuje svoju tehničku i stručnu sposobnost dostavom:

a) izjave o raspolaganju odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za izvršenje Ugovora o koncesiji. (OBRAZAC 6)

b) Studije gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje te u suglasju sa odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru;

Studija gospodarske opravdanosti se izrađuje prema sadržaju i u formi sukladno Predlošku koji čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje (PRILOG 10).

Studija gospodarske opravdanosti je uz ostalu dokumentaciju obavezan sadržaj ponude za davanje koncesije i čini temeljni dokument za ocjenu ponude i odabir najpovoljnije ponude. Studijom se dokazuje gospodarska opravdanost, odnosno rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra, te se određuje visina stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.
Također, istom se utvrđuje iznos ukupnog investicijskog ulaganja u okviru kojeg je i ulaganje u zaštitu okoliša prema procijenjenom stupnju ugroženosti okoliša, a koji predstavljaju značajne kriterije za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda.
Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

Studija gospodarske opravdanosti mora biti izrađena sukladno pravilima struke na način koji omogućava objektivnu i ispravnu izradu i procjenu
1. metodoloških pravila i načela,
2. pokazatelja, koji predstavljaju realan prikaz razvojnih mogućnosti projekta,
3. struktura tehničko-tehnoloških elemenata i prateće dokumentacije,
4. realnih rezultata i visine planiranih ulaganja.

Obavezan sadržaj Studije gospodarske opravdanosti je:
• postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,
• plan investicija detaljno razrađen pojedinačno po godinama za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,
• iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,
• iznos planirane ukupne investicije,
• izvore i iznose financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),
• procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),
• broj planiranih radnih mjesta.
5. PODACI O PONUDI

 Način određivanja početnog iznosa naknade za koncesiju

Stalni i promjenjivi dio naknade za koncesiju određen je primjenom odredaba članaka
16. i 17. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji, u skladu s propisima koji uređuju pomorsko dobro i morske luke.

Početna visina stalnog dijela naknade za koncesiju utvrđena je u godišnjem iznosu od 3,50 kuna po metru četvornom zauzetog prostora, odnosno 54.075,00 kuna godišnje.

Početni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju utvrđen je u iznosu od 2,00% od ukupnog ostvarenog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti iz koncesije na predmetnom pomorskom dobru.

 Ponuda

Ponuda obavezno sadrži sljedeće podatke gospodarskog subjekta:
– naziv odnosno tvrtku trgovačkog društva ili ime i prezime te naziv obrta fizičke osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost;
– sjedište odnosno mjesto i poslovna adresa društva ili obrta;
– matični broj gospodarskog subjekta;
– osobni identifikacijski broj;
– broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte, ako je primjenjivo;
– broj žiro-računa (IBAN) i naziv poslovne banke;
– podatak o odgovornoj osobi ponuditelja;
– naznaku adrese za dostavu pošte;
– kontakt osobu za komunikaciju.

Ponuda obavezno sadrži sljedeće elemente:
– ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade,
– ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade (postotak od ukupnog ostvarenog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti iz koncesije na predmetnom pomorskom dobru,
– ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti.

Ponuda se izrađuje na predlošku ponudbenog lista ponuditelja (OBRAZAC 1).
Ponuda mora biti potpisana potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja ili osobe koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).

Studijom gospodarske opravdanosti se dokazuje gospodarska opravdanost, odnosno rentabilnost i profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra, te se određuje visina stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Također, istom se utvrđuje iznos ukupnog investicijskog ulaganja u okviru kojeg je i ulaganje u zaštitu okoliša prema procijenjenom stupnju ugroženosti okoliša, a koji predstavljaju značajne kriterije za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda.
 Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u Kunama.

 Alternativne ponude

Alternativne ponude nisu dopuštene.

 Kriterij za odabir ponude

Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se sukladno kriterijima iz članka 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prema sljedećim kriterijima:

– ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 30%
– ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade 30%
– ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti 40%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

(a) Koef. stal. konc. = 30% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

b) Koef. promjenj. konc. = 30% × ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

c) Koef. ukupne investicije = 40% × ponuđeni iznos ukupne investicije
najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

Najpovoljnija ponuda je ona koja ima najveći zbroj svih koeficijenata.

 Jezik i pismo ponude

Ponuda se sa svim traženim prilozima podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 Oblik i način izrade ponude

• Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u ovoj dokumentaciji za nadmetanje.
• Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
• Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom i pečatom na poleđini).
• Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, ista se izrađuje u dva ili više dijelova.
• Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuditelj u sadržaju ponude navodi od koliko se dijelova ponuda sastoji.
• Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
• Ponuda se dostavlja u izvorniku, papirnatom obliku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja ili osobe koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).
• Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.
 Sadržaj ponude i redoslijed uvezivanja ponude

Ponuda obavezno sadrži sljedeće:
1. popunjen ponudbeni list (OBRAZAC 1.)
2. dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja (točka 3.1.)
 Izjava o nekažnjavanju (OBRAZAC 2)
 Potvrda porezne uprave
 Izjava da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao (OBRAZAC 3), a u slučaju da nije imao koncesija, Izjava da do sada nije imao zaključen ni jedan Ugovor o koncesiji (OBRAZAC 3A);
 Izjava da ponuditelju do sada nije oduzeta koncesija (OBRAZAC 4)
 Izjava da nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobu, osim ako prethodno nije popravio štetu ili vratio stečeno bez osnove (OBRAZAC 5)
3. dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja (točka 3.2.)
 Odgovarajuća Potvrda kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti.
4. traženi dokazi sposobnosti (točka 4.)
 izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog registra
 podatak o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte, ne starijeg od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije,
 podatak o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja), ne starijeg od 30 (trideset) dana od dana započinjanja postupka davanja koncesije,
 jamstvo za ozbiljnost ponude (točka 4.2.2.)
 jamstva za uredno ispunjenje obveza (točka 4.2.2.)
 izjava o raspolaganju odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za izvršenje Ugovora o koncesiji (OBRAZAC 6),
 studija gospodarske opravdanosti

 Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u pisanom, papirnatom obliku, osobno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja, na adresu:
ZADARSKA ŽUPANIJA
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar

sa naznakom: „KONCESIJA – SIDRIŠTE POFORČA, OTOK UGLJAN, OPĆINA KALI– NE OTVARAJ“

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili pisanom izjavom od nje odustati.
Izmjena i/ili dopuna ponude, kao i izjava o odustajanju, dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ili odustajanju od ponude.
Ako ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude naručitelj mu obvezno o tome izdaje potvrdu.

 Dostava ponude elektroničkim putem

Nije dozvoljena dostava ponude elektroničkim putem.

 Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. Davatelj koncesije će odbaciti, kao neodgovarajuću, ponudu s kraćim rokom valjanosti.
U iznimnim okolnostima, davatelj koncesije može zatražiti pristanak Ponuditelja na produljenje roka valjanosti.
Zahtjev i odgovori bit će dostavljeni pisano (ili putem telefaksa).
Ponuditelj koji odobri zahtjev neće trebati niti smjeti preinačiti svoju ponudu.
Ponuditelj može odbiti zahtjev za produljenje roka valjanosti ponude bez gubljenja jamstva.
 Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja dužni su dostaviti izjavu o zajedničkoj ponudi.
Izjava o zajedničkoj ponudi sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora i potpise svih članova zajednice ponuditelja.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, te ponuditelji daju izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, Davatelj koncesije zadržava pravo zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

 Rok za dostavu ponuda

Krajnji rok za dostavu ponude je 18. lipnja 2018. godine.

 Zaprimanje ponuda

Ponuda se dostavlja na adresu: ZADARSKA ŽUPANIJA, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.
Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom «KONCESIJA – SIDRIŠTE POFORČA, OTOK UGLJAN, OPĆINA KALI – NE OTVARAJ».

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda odnosno ponuda koja nije poslana kao preporučena pošiljka unutar roka neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorena.

 Postupak javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda je 21. lipnja 2018. godine u 11:00 sati, u prostorijama Davatelja koncesije na navedenoj adresi.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici davatelja koncesije i ponuditelja te osobe sa ili bez statusa zainteresirane osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici davatelja koncesije i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O javnom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik koji se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

 Rok za donošenje odluke o davanju koncesije

Davatelj koncesije će odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti u roku od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.
 Rok, način i uvjeti plaćanja koncesijske naknade

Iznos stalnog dijela naknade plaća se do 10. (desetog) u mjesecu za prethodni mjesec s tim da se iznos naknade usklađuje s tečajem Euro/Kuna objavljenim od HNB na dan plaćanja s tečajem na dan zaključenja ovog Ugovora, ukoliko tečaj Euro/Kuna iznosi +/- 3 % (tri posto) tečaja na dan zaključenja Ugovora.
Nakon isteka roka dospijeća davatelj koncesije obračunava zakonsku zateznu kamatu. Konačni iznos promjenjivog dijela naknade u vidu postotka od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru plaća se do 30. travnja slijedeće godine za proteklu godinu uz obveznu dostavu bruto bilance koja će iskazivati točan iznos godišnjeg prihoda ostvarenog korištenjem pomorskog dobra iz Ugovora, te Račun dobiti i gubitaka za poduzetnike za proteklu godinu ovjerenog od Porezne uprave na uvid, a sukladno rokovima utvrđenim zakonskim propisima.
Nadležni upravni odjel davatelja koncesije može zatražiti od ovlaštenika koncesije da dostavi analitičku karticu prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na pomorskom dobru.
Nakon isteka roka dospijeća davatelj koncesije obračunava zakonsku zateznu kamatu. Naknada se plaća na poseban račun uz navođenje broja modela plaćanja i identifikacijskog broja Ugovora dodijeljenog od Ministarstva financija te s naznakom svrhe uplate (stalni i/ili promjenjivi dio koncesijske naknade i razdoblje za koje se plaća).
Davatelj koncesije pridržava pravo, jednom godišnje, izmijeniti visinu stalnog dijela koncesijske naknade u svrhu usklađivanja naknade sa godišnjom stopom inflacije prema podacima Državnog zavoda za statistiku.
Ovlaštenik koncesije dužan je Davatelju koncesije dostavljati sve dokaze o uplati koncesijske naknade.

 Pravna zaštita, naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije ili poništenju postupka.

 Završne odredbe

Za sve što nije navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje, u postupku davanja koncesije se primjenjuju odredbe Zakona o koncesijama (NN 69/17), Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru – u daljnjem tekstu Uredba (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) te ostali podzakonski propisi kojima je uređeno područje koncesija na pomorskom dobru i područje javne nabave.
Ponuditelj ponudu izrađuje bez posebne naknade