Članci arhiva

Na posljednjoj sjednici u kolovozu kaljsko Općinsko vijeće donijelo je odluku o izradi izmjena DPU-a obalnog pojasa mjesta Kali, jer postojeće prometno rješenje na lokaciji luka Batalaža ne zadovoljava sa stanovišta sigurnosti prometa. Projektiranje do izdavanja građevinske dozvole trajat će oko godinu dana.

Cilj ovih izmjena je omogućiti izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju rotora u uvali Batalaža, kao i izgradnja križanja koje će osigurati manju opasnost za sve sudionike u prometu, te omogućiti promet u svim smjerovima svim vrstama vozila.

Odluka Općinskog vijeća je službeno obrazložena ovako:

Razlog izrade izmjene i dopune DPU obalnog pojasa mjesta Kali je:

Postojeće prometno rješenje na lokaciji Luka Batalaža ne zadovoljava sa stanovišta sigurnosti prometa. Prvenstvo prolaska je smjer državna cesta DC110 – centar (Općina, Ulica Put Batalaže). Obalne prometnice se priključuju na ovaj glavni pravac koji je sa prvenstvom prolaska.

Obalna prometnica koja sa sjevero-istoka ulazi u zonu križanja ima izrazito nepovoljnu niveletu (koja je uvjetovana terenskim uvjetima), a uz to preglednost je ograničena objektima u samo zoni križanja. Stoga je taj spoj potrebno riješiti na kvalitetniji način.

Osim toga, planom je potrebno evidentirati i infrastrukturne objekte i trase (crpna stanica i cjevovodi) koji su izvedeni.

Cilj izrade je omogućiti kvalitetni gospodarski razvoj, zadovolji interese korisnika prostora, a sve na način da se osigura zaštita i racionalno korištenje prostora.

Cilj je i omogućiti izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju rotora u uvali Batalaža, kao i izgradnja križanja koje će osigurati manju opasnost za sve sudionike u prometu, omogućiti promet u svim smjerovima svim vrstama vozila.