Članci arhiva

Prema novom prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, komunalna naknada u Kalima trebala bi poskupjeti sa sadašnjih 0,2988 kn/m2 na 0,36 kn/m2, odnosno za 20% od 1. siječnja 2019. Odluku još mora potvrditi Općinsko vijeće.

Stoji tako u prijedlogu odluke objavljenom na internetskim stranicama Općine Kali u okviru zakonski obaveznog javnog savjetovanja. Javno savjetovanje traje do 25. studenoga, a mještani mogu dati svoje primjedbe na prijedlog odluke.

Prijedlog odluke je ovako službeno obrazložen od strane predlagača, načelnika:

OBRAZLOŽENJE načelnika uz prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18) komunalna naknada je definirana kao novčano javno davanje koje se plača za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno prihod proračuna jedinice lokalne samouprave kojih se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se i na temelju predstavničkog tijela JLS koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti, zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Trenutačno važeća vrijednost boda (B) iznosi 0,2988 kn/m2, a određena je Odlukom općinskog vijeća Općine Kali iz 2004. godine.

Člankom 129. novog Zakona, određeno je da važeća Odluka o vrijednost boda komunalne naknade ( B ) vrijedi do isteka kalendarske godine za koju je donesena, te da je jedinica lokalne samouprave u obvezi donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade ( B ) najkasnije 30 dana prije dana isteka kalendarske godine za koju su doneseni trenutno važeći Program održavanja komunalne infrastrukture.

U razdoblju 2016. godine, planirani iznos komunalne naknade za Program održavanja komunalne infrastrukture predviđen je u iznosu od 800.000,00 kn, a utrošeno je cca 1.136.00.00 kn, a što je cca 70% više od planiranoga.

U 2017. godini za održavanje komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 800.000,00 kn a utrošeno je cca. 1.015.000,00 kn što je cca 70% više od planiranoga i fakturiranog.

Razlika u iznosima je većim dijelom podmirivana iz prihoda od poreza Općine.

U promatranom razdoblju, prosječni iznos utrošenih sredstava na održavanje komunalne infrastrukture iznose 1.000,000,00 kn što je u svakom slučaju premalo od realno potrebnog.

Budući da je polazište, za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade ( B ) procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanje komunalne infrastrukture, uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja, predlaže se vrijednost boda komunalne naknade ( B) na području Općine Kali u visini 0,36 kuna korisne površine stambenog prostora.