Članci arhiva

U Narodnim novinama 29. siječnja objavljen je javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu dječjeg vrtića "Srdelica" Kali za nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno. Zainteresirani kandidati mogu se javljati na objavljeni natječaj do zaključno s 13. veljače 2020. godine.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,

– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine za nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno) i može biti ponovno izabran.

Prijava za natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenom presliku kako slijedi:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu, odnosno stručnom zvanju/nazivu,

– dokaz o položenome stručnom ispitu za odgojitelja predškolskog odgoja,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Dječji vrtić »Srdelica« Kali, Ul. sv. Lovre 16, 23272 Kali, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja DV ‘Srdelica’ – Kali«.