Članci arhiva

Ponuda u iznosu od 27,3 milijuna kuna s PDV-om zajednice ponuditelja na čelu s Kali gradnjom d.o.o. iz Kali odabrana je kao ekonomski najpovoljnija u nadmetanju za građevinske radove na proširenju i modernizaciji ribarske luke Gaženica.

Naručitelj, Lučka uprava Zadar odluku je donijela 2. lipnja 2020., a rok za žalbu je deset dana od dana objave.

Ponuda zajednice ponuditelja u kojoj su uz Kali gradnju još El-Tim d.o.o. Zadar, Sladović d.o.o. Zagreb i Briv Construction d.o.o. Kotor, Republika Crna Gora iznosila je približno 21,9 milijuna kuna bez PDV-a, što je 3,9 milijuna kuna iznad procijenjene vrijednosti ovog predmeta nabave u iznosu od 18 milijuna kuna bez PDV-a.

Druga po visini iznosa ponuda iznosila je 23,3 milijuna kuna bez PDV-a koju su dali Lavčević iz Splita i istoimena tvrtka iz Zadra dok je treća ponuda zajednice ponuditelja tvrtke Strabag iz Zagreba i Pomgrada iz Splita bila najskuplja i iznosila 23,8 milijuna kuna bez PDV-a. 

Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude bile su cijena i kvaliteta u postotnom udjelu 80% naprema 20%, tako da se za najnižu cijenu moglo dodijeliti maksimalno 80 bodova, a za kvalitetu u obliku jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka maksimalno 20 bodova.

Rok dovršetka radova je 14 kalendarskih mjeseci (što uključuje praznike, blagdane i neradne dane), i to računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Izvođač je u obvezi osigurati tijekom cijelog perioda izvođenja radova minimalno 100 metara obale, na dubini gaza od minimalno 4 metra i trasu pristupnog puta do obale u širini od minimalno 5 metara radi neomentanog funkcioniranja ribarske luke, odnosno sigurnog obavljanja operacija ukrcaja/iskrcaja ribarskih brodova, koje područje mora biti označeno i ograđeno sukladno propisima.

Građevinskim radovima na proširenju i modernizaciji ribarske luke Gaženica predviđeno je proširenje obale, odnosno izgradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more (travel lift),  izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima, te uređenje prometnice, parkirališta, zelenih površina i manipulativnog prostora, sve sukladno Lokacijskoj i građevinskoj dozvoli za zahvat.

Izgradnja gata za travel lift nosivosti 350 tona

Prema projektnom zadatku naručitelja, radi potrebe servisiranja ribarskih brodova, predviđa se gradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more pomoću dizalice - travel lifta. Plato za podizanje i spuštanje plovila smješten je na zapadnom dijelu postojeće obale, a brodovi će se servisirati na susjednoj parceli. Kako je ribarska luka projektirana za brodove duljine do 35 m i dubine gaza od 4 m, a i prema dostupnim podacima o postojećoj ribarskoj floti na ovom području, odabrana je dizalica (travel lift) nosivosti 350 tona (nije uključeno u projekt), osovinskog razmaka 14,20 m, a dimenzije bazena za podizanje i spuštanje brodova su 12x28 m.