Članci arhiva

Iz Općine Kali obavještavaju mještane da su 15. studenoga 2021. započeli građevinski radovi na postavljanju bazne stanice Hrvatskog telekoma d.d., i to: dijela krova i potkrovlja zgrade sjedišta Općine Kali na adresi Trg Marnjiva 23 u Kalima, za smještaj dva antenska prihvata s antenama unutar maske, prostora na terasi prvog kata površine 4 m2 za smještaj opreme i trase za prolaz pripadajućih kabela i instalacija za međsobno spajanje vanjskih i unutarnjih jedinica za smještaj elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

Radovi se izvode sukladno Ugovoru o zakupu broj sklopljenog između Općine Kali kao Zakupodavca i Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb kao Zakupnika.

Građevinski radovi na postavljanju povezane elektroničke komunikacijske infrastrukture također će se izvoditi na dijelu nerazvrstanih cesta, dijela Trga Marnjiva i dijela Težačke ulice u Kalima zbog čega će u narednim danima do tih ulica biti otežan pristup automobilima. 

Iz Hrvatskog telekoma navode kako nema razloga za zabrinutost stanovnika Kali, u sljedećem priopćenju:

S razvojem mobilnih komunikacija raste i broj mobilnih usluga i njihovih korisnika na području cijele Republike Hrvatske. Danas korisnici traže sve veće volumene podataka, a značajan porast prometnih zahtjeva ne može se osigurati bez dovoljno guste mreže baznih stanica.

Brojnost mobilnih korisnika i baznih stanica obvezuje HT na predanost optimalnom postavljanju baznih stanica koje će zadovoljiti potrebe korisnika za visokokvalitetnim i dostupnim uslugama mobilnih komunikacija, uz istovremeno smanjivanje potencijalnih rizika na najmanju moguću mjeru. Bazne stanice u Republici Hrvatskoj grade se na lokacijama koje osiguravaju najbolju pokrivenost određenog područja te u skladu s potrebama korisnika.

Dodatno Vas želimo informirati kako su sve bazne stanice mobilnih mreža Hrvatskog Telekoma razvijene, testirane i puštene u rad u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima. Hrvatski Telekom od proizvođača opreme dobiva certifikate koji pokazuju da bazne stanice ispunjavaju sigurnosne zahtjeve ICNIRP-a te odgovaraju nizu standarda za sigurnost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost te općim tehničkim propisima. Također, sve bazne stanice imaju potvrdu o sukladnosti s nizom europskih i svjetskih normi koju izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Predmetna bazna stanica Hrvatskog Telekoma, čija se izgradnja planira na zgradi Općine u Kaliju, postavlja se u skladu sa svim propisima. Sukladno Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja Ministarstva zdravstva, za nju je akreditirana i neovisna pravna osoba ovlaštena od Ministarstva zdravstva za zaštitu od neionizirajućih zračenja dana 19.11.2020. godine izradila proračun elektromagnetskih polja (Oznaka izvještaja: 1/580/2R/19.11.2020.).

Kao točke proračuna su odabrane obiteljske kuće i sama zgrada Općine, sve u krugu od 7-110 metara udaljenosti od planirane bazne stanice, a najviša proračunata vrijednost električnog polja je bila višestruko manja od granične vrijednosti dozvoljene prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Na temelju rezultata gore navedene procjene, Ministarstvo zdravstva je 26.11.2020. godine izdalo suglasnost za postavljanje predmetne bazne stanice (Klasa: 361-03/20-02/258, Ur. broj: 534-03-3-2/7-20-02).

Kako hrvatski Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja propisuje znatno strože granice u odnosu na preporuku ICNIRP-a i direktivu Europske unije, a izvršena procjena pokazuje niske razine elektromagnetskih polja, to potvrđuje sigurnost predmetne bazne stanice.Nakon puštanja u rad, neovisni i ovlašteni mjerni laboratorij će u njezinoj okolici provesti mjerenja razina elektromagnetskih polja.

U dobrom uvjerenju suradnje i transparentnosti, vjerujemo da će rezultati ovih mjerenja potvrditi da je područje oko predmetne bazne stanice sigurno za boravak cjelokupnog stanovništva te da nema razloga za zabrinutost stanovnika.