Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Savjetovanje s javnošću za Program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.
Savjetovanje je otvoreno 14.06., a traje do 23.06.2022. godine, i javno je dostupno na web stranici e-Savjetovanja.

Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine predstavlja programski dokument koji sadrži odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti uz pomoć mjera strukturne politike u ribarstvu sufinanciranih sredstvima potpore iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, namijenjenog poticanju provedbe ciljeva Zajedničke ribarstvene politike i pomorske politike EU-a u razdoblju 2021.-2027. godine.

Program se izrađuje u skladu sa Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021.), kao i Uredbom (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), specifičnom za Program.

Prva faza konzultacija za pripremu Programa obuhvatila je konzultacije s predstavnicima sektora: relevantnim službama zaduženim za ribolov, akvakulturu i preradu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: HGK) i Hrvatskoj obrtničkoj komori (u daljnjem tekstu: HOK) te ribarskim zadrugama, u svrhu rasprave o preliminarnoj SWOT analizi, identificiranja potreba sektora te analiziranja trenutnog stanja, kao i definiranja strategija i izbora mjera.

Slijedom toga, u rujnu/listopadu 2019. godine je provedena anketa u svrhu identificiranja potreba i potencijalnih aktivnosti koje će se provoditi u okviru EFPRA-a, na razini predstavnika sektora (pojedinačno i putem udruženja), lokalne i regionalne samouprave i FLAG-ova te drugih dionika i partnera putem Odbora za praćenje provedbe Programa za 2014.-2020. Nakon ankete, u prosincu 2019. godine je održan informativni sastanak na kojem su rezultati ankete predstavljeni predstavnicima sektora (HGK i HOK).

Nadalje, rezultati ankete i provedenih partnerskih konzultacija za predstavnicima sektora, predstavljeni su i na sastanku

održanom krajem prosinca 2019. godine, a na kojem su sudjelovali relevantni dionici iz sektora ribarstva i akvakulture te FLAG-ovi, kao značajni partneri u informiranju i komunikaciji na lokalnoj razini.

Nadalje, pripremu Programa i javne konzultacije bili su uključeni predstavnici tijela za ravnopravnost spolova, relevantne organizacije civilnog društva i nevladine organizacije za promicanje ravnopravnosti spolova, nediskriminaciju i interese ugroženih skupina te relevantne organizacije civilnog društva i nevladine organizacije iz područja održivog razvoja.

Navedene konzultacije su uključivale i pojedinačne konzultacije sa interesnim skupinama (npr. udrugama na području zaštite okoliša i prirode, FLAG-ovima i novim lokalnim inicijativama, organizacijama i udruženjima u ribarstvu i akvakulturi i ostalo), kao i konzultacije u okviru događaja organiziranih u odnosu na planove RH u kontekstu svih EU fondova za razdoblje 2021.-2027. na kojima su sudjelovali predstvanici različitih interesnih skupina. Također, konzultacije su provedene i na razini odbora za praćenje, a kojega sačinjavaju relevantni partneri, te u okviru sastanak radnih skupina osnovanih u svrhu priprema programskih dokumenata za relevante ciljeve politike u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, konzultacije partnera i dionika, kao i šire javnosti provedene su i u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš. Uz Stratešku studiju, konzultacije dionika i javna rasprava sa javnim izlaganjem, provedeni tijekom studenoga i prosinca 2021. godine (u trajanju od 30 dana) uključivali su također i konzultacije o Programu, pri čemu su državna tijela nadležna za pojedine sastavnice okoliša, tijela lokalne i regionalne samouprave te ostala relevantna tijela, socijalni partneri, predstavnici civilnog društva, uključujući i na području zaštite okoliša,kao i šira javnost, imali mogućnost dati svoje prijedloge i mišljenja za oba dokumenta.

Dodatno, kako Program odobrava Europska komisija, u razdoblju od prosinca 2020. godine do ožujka 2022. godine provodile su se i neformalne konzultacije sa Europskom komisijom.
Uzimajući u obzir navedeno, za Program je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od deset (10) dana, a kako bi se osiguralo pravovremeno službeno podnošenje Programa prema Europskoj komisiji, u skladu sa dinamikom podnošenja Sporazuma o partnerstvu.