Članci arhiva

Općina Kali počela je s podjelom besplatnih kompostera za kućno kompostiranje bio-otpada koji se mogu preuzeti radnim danom od 9 do 11:30 sati u skladištu Batalaža kod rotora u Kalima.

Za kućanstva u Općini Kali osigurano je 250 komada kućnih kompostera zapremnine 350 litara za kompostiranje bio-otpada, kojim se dobiva ekološki najprihvatljivije organsko gnojivo – kompost.

Svako registrirano kućanstvo na području Općine Kali ima pravo na jedan komposter, o čemu će se voditi evidencija. Podjela besplatnih kompostera za kućno kompostiranje bio-otpada provodi se radnim danom od 9 do 11:30 sati u skladištu kod rotora Batalaža broj 25 u Kalima, a informacije se mogu dobiti na telefonski broj Općine Kali 023/281 800 ili mobitel 099 293 73 41.

Nabavu kompostera za kućanstva na području Općine Kali sa 60% iznosa sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022).

ŠTO KOMPOSTIRATI?
Kompostirati se može sav biljni otpad iz kuhinje, voćnjaka i travnjaka.

Kvalitetan kompost možemo dobiti na način da dobro izmiješamo što više različitog i usitnjenog biljnog materijala.

KOMPOSTIRATI SMIJEMO:

- KUHINJSKI OTPAD (sirovi ostaci voća i povrća, kora i listovi voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, ostaci recikliranog papira)

- VRTNI ILI ZELENI OTPAD (otkos trave i živice, lišće, granje, uvenulo cvijeće, otpalo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, počupani korov, kora drveta, iglice četinara)

- OSTALI BIOOTPAD (kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

KOMPOSTIRATI NE SMIJEMO:

- KUHINJSKI OTPAD (kosti, meso, riba, otpaci kuhanih jela, koža, ulja i masti, mliječni proizvodi)

- VRTNI OTPAD (osjemenjeni korov, bolesne biljke, lišće oraha,)

- OSTALO (tiskani novinski papir i časopise u boji, ostaci duhana, sadržaj vrećice iz usisavača za prašinu, pelene, pepeo od kamenog ugljena, obojeno ili lakirano drvo,)

Ostaci hrane se ne preporučuju radi privlačenja glodavaca i drugih životinja, a raspadanjem uzrokuju neugodne mirise.

Zbog spore i teške razgradnje nije preporučljivo odlaganje čepova od pluta, ljuski oraha, češera i kosti.

Nikako ne stavljati otpatke koje sadrže kemikalije, npr. stare lijekove, ulja, plastičnu ambalažu, bojano impregnirano drvo, stiropor.